Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 WCZESNA INTERWENCJA
od 0 do 6 roku życia

1. DIAGNOZA

 • badania diagnostyczne określające poziom rozwoju psychomotorycznego, poziomu rozwoju mowy, lateralizację,
 • badanie gotowości szkolnej przed rozpoczęciem nauki w klasie I, ustalenie form pomocy dla dziecka i jego rodziny,
 • badania przesiewowe wzroku i słuchu na terenie przedszkoli.

2. TERAPIA

 • indywidualna terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna dla dzieci z deficytami rozwojowymi oraz ukierunkowana na problem.

3. PORADY I KONSULTACJE

 • konsultacje z rodzicami, nauczycielami i z innymi specjalistami (w tym ze środowiska medycznego),
 • porady dla rodziców, nauczycieli i wychowawców dotyczące prawidłowości rozwojowych, możliwości wspomagania rozwoju dziecka,
 • doradztwo w organizowaniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie przedszkoli.

4. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-SZKOLENIOWA

 • szerzenie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dotyczącej prawidłowości rozwojowych dzieci poprzez m.in. internet i publikacje prasowe, ulotki, materiały opracowywane dla rodziców, itp.,
 • wskazywanie możliwości uzyskania różnorodnej pomocy w przypadku nieprawidłowości rozwojowych.

5. WYKŁADY, PRELEKCJE, WARSZTATY
     dla rodziców i nauczycieli w celu:

 • wspomagania wychowawczej funkcji rodziny i przedszkola,
 • wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci,
 • wspierania w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

6. REALIZACJA ZADAŃ
    Przy współpracy z:

 • służbą zdrowia,
 • placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • ośrodkami pomocy społecznej w rejonie działania Poradni,
 • sądem,
 • przedszkolami,
 • innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

7. OPINIOWANIE
     W Poradni wydawane są:

 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole,
 • opinie w sprawie:
  - objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną na terenie przedszkola,
  - wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły,
  - odroczenia rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

8. ORZEKANIE
     W Poradni wydawane są orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci wymagających specjalnych form i metod
     pracy.