Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

DORADZTWO ZAWODOWE

 Główne cele doradztwa zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzyżu Wlkp. :

 • udzielanie pomocy uczniom w określaniu ich zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji i innych cech ważnych przy planowaniu kariery zawodowej,
 • przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,
 • przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, potrzeba mobilności zawodowej,
 • wyposażenie uczniów w umiejętności niezbędne przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru zawodu,
 • przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 • pomoc doradcom zawodowym i nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych,
 • wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi lub mogącymi wspierać system kształcenia i doradztwa zawodowego.

 1.   DIAGNOZA

Dokonuje się diagnozy w celu określenia preferencji zawodowych niezbędnych do podjęcia optymalnej decyzji zawodowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

 • stan zdrowia,
 • indywidualne predyspozycje ucznia,
 • indywidualne problemy ucznia.
 1. 2.  PORADY I KONSULTACJE
 2. 3.   GRUPA WSPARCIA    
 • porady dla uczniów, rodziców,
 • konsultacje z rodzicami, nauczycielami i z  innymi specjalistami (w tym ze środowiska medycznego),
 • porady w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych w zakresie:
  - kompletowania narzędzi pracy i literatury fachowej,
  - planowaniu pracy,
  - gromadzenia, udostępniania i upowszechniania informacji zawodowej,
  - opracowywaniu programów,
  - konstruowania scenariuszy zajęć,
  - wspólnej realizacji niektórych zadań na terenie szkoły.
 • dla pedagogów szkolnych zatrudnionymi w szkołach w rejonie działania Poradni.

 4.  DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-SZKOLENIOWA

ü   opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych: ulotek, gazetek, plakatów informacyjnych.

ü  publikacja artykułów w prasie lokalnej, Internecie.

5. WYKŁADY, PRELEKCJE, WARSZTATY

 • spotkania grupowe i indywidualne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, mające na celu:
  - pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
  - pomoc w podjęciu świadomego wyboru kierunku kształcenia i zawodu przez młodzież,
  - wspomaganie pedagogów szkolnych w pracy z zakresu doradztwa zawodowego,
  - wspomaganie nauczycieli, wychowawców w realizacji problematyki z zakresu doradztwa zawodowego,
  - zapobieganie niepowodzeniom szkolnym dzieci i młodzieży,
  - wspieranie dziecka zdolnego,
  - kształcenie u uczniów umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnej nauki.
 1. 5.  OPINIOWANIE
       W Poradni wydawane są opinie w sprawie:
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • pierwszeństwa w  przyjęcia  ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej, 
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.

W Poradni funkcjonuje Punkt Informacji Zawodowej, który dysponuje:

 • zbiorami informacji drukowanych – informatory, ulotki, czasopisma specjalistyczne,
 • zbiorami informacji multimedialnej – filmy, płyty CD, programy komputerowe,
 • materiałami wspomagającymi – ankiety, kwestionariusze, scenariusze zajęć,
 • biblioteczką specjalistyczną – opracowania teoretyczne, materiały metodyczne, poradniki, przewodniki i opisy zawodów.
 • aktualnymi ofertami szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i szkół wyższych całego kraju.