Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

1. DIAGNOZA
    Diagnozę i wczesną interwencję podejmuje się wobec:

 • młodzieży z problemami okresu dojrzewania,
 • młodzieży z grup ryzyka, w tym zagrożonej uzależnieniem i zagrożonej niedostosowaniem społecznym.
  (Istnieje możliwość badań ankietowych ułatwiających diagnozę zachowań problemowych uczniów).

2. PORADY I KONSULTACJE
    Konsultacje z rodzicami, nauczycielami i z innymi specjalistami (w tym ze środowiska medycznego) oraz instytucjami
    zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dziecka i jego rodziny.

    Porady dla uczniów w zakresie, m. in.:

 • rozwiązywania indywidualnych problemów życiowych

    Porady dla nauczycieli w zakresie, m. in.:

 • kompletowania specjalistycznej literatury,
 • planowania pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • gromadzenia, udostępniania i upowszechniania informacji,
 • pomocy przy opracowywaniu programów,
 • konstruowanie scenariuszy zajęć,
 • wspólnej realizacji niektórych zadań na terenie szkoły,
 • zapobiegania zaburzeniom zachowania,
 • wspomagania w pracy wychowawczej.

    Porady dla rodziców w zakresie, m. in.:

 • rozwiązywania indywidualnych problemów w tym między innymi wychowawczych,
 • zapobiegania zaburzeniom zachowania,
 • wspomagania w wychowaniu.

4. MEDIACJE
    Podejmowanie roli mediatora w konfliktach uczeń – rodzice, uczeń – szkoła, szkoła – rodzice.


5. INTERWENCJE

    Działania interwencyjne mające zapobiegać sytuacjom kryzysowym wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,


6. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-SZKOLENIOWA

 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych: ulotek, gazetek,
 • publikacja artykułów w prasie lokalnej,
 • bieżąca aktualizacji informacji na stronie internetowej Poradni,
 • wskazywanie możliwości uzyskania różnorodnej pomocy rodzinie.

7. WYKŁADY, PRELEKCJE, WARSZTATY
     dla dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie:

 • wspomagania rozwoju – zapobiegania niepowodzeniom szkolnym,
 • stworzenia możliwości odreagowania napięć i dostarczenia wiedzy dotyczącej sposobów radzenia sobie z napięciem,
 • wspomagania dzieci w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu oraz ograniczaniu i likwidowaniu niekorzystnych czynników dla życia i zdrowia,
 • kształcenia umiejętności społecznych przydatnych w radzeniu sobie ze swoim problemem oraz służących rozwojowi społecznemu i osobistemu, wspomagania rodziców w wychowaniu dzieci,
 • udzielania wsparcia nauczycielom, wychowawcom w pracy z uczniami i rodzicami.

8. REALIZACJA ZADAŃ
     Przy współpracy z:

 • placówkami oświatowymi na terenie działania Poradni,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Sądem Rejonowym i Komisariatami Policji.
 • Miejskimi Ośrodkami Profilaktyki i Promocji Zdrowia,
 • Miejsko Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 • innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

9. OPINIOWANIE
    W Poradni wydawane są w sprawie:

 • objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

10. ORZEKANIE
       W Poradni wydawane są orzeczenia:

 • o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:
  - niedostosowanej społecznie,
  - zagrożonej niedostosowaniem społecznym.