Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

TRUDNOŚCI EDUKACYJNE

1. DIAGNOZA

 • badania diagnostyczne uczniów zgłoszonych do Poradni z powodu trudności w nauce,
 • ustalenie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb oraz mocnych stron uczniów,
 • ustalenie form pomocy.

2. KONSULTACJE

 • konsultacje dla rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli,
 • konsultacje (za zgodą rodziców) z innymi specjalistami (w tym ze środowiska medycznego).

3. PORADY I KONSULTACJE

 • indywidualne porady i konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące przezwyciężania trudności szkolnych.

4. TERAPIA

 • indywidualna / grupowa terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna.

5. MEDIACJE

 • pełnienie roli mediatora w konfliktach: uczeń-szkoła, uczeń-rodzic, szkoła-rodzic.

6. INTERWENCJE:

 • interwencje w środowisku ucznia w celu zapewnienia odpowiednich form pomocy.

7. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-SZKOLENIOWA:

 • szerzenie wiedzy z zakresu problematyki trudności szkolnych (w tym m.in. dysleksji, dysortografii i dysgrafii itd.) poprzez Internet, publikacje prasowe, ulotki, materiały opracowywane dla rodziców i nauczycieli.

8. WYKŁADY, PRELEKCJE, WARSZTATY

 • dla uczniów, rodziców i nauczycieli, mające na celu zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i przeciwdziałanie występującym trudnościom szkolnym.

9. REALIZACJA ZADAŃ
    Przy współpracy z:

 • placówkami oświatowymi,
 • służbą zdrowia,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 • poradniami specjalistycznymi,
 • ośrodkami uczelnianymi,
 • innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka.

10. OPINIOWANIE

W Poradni wydawane są opinie w sprawie:

 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.

11. ORZEKANIE

      W Poradni wydawane są orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci wymagających specjalnych form i metod
      pracy.