Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski, w tym również na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej.

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z tym,
w oparciu o przepisy powyższej ustawy, Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki ustalił na terenie powiatu punkty, w których dla osób uprawnionych jest udzielana nieodpłatnie pomoc prawna. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i w gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień.

Na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w 4 punktach:

Punkt nr 1 w Czarnkowie – w siedzibie Urzędu Miasta przy Placu Wolności 6. Punkt czynny jest
od poniedziałku do piątku w godz. 9ºº - 13ºº.

Punkt nr 2 w Trzciance – w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 50. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9ºº - 13ºº.
W powyższych punktach pomocy prawnej udzielają osobiście adwokaci i radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy.  

Punkt nr 3 zorganizowany został w dwóch lokalizacjach, tj. w Wieleniu i  w Połajewie:

w Wieleniu – w budynku przy ul. Jana Pawła II nr 27. Punkt czynny jest przez 3 dni w tygodniu
tj. środę, czwartek i piątek w godz. 9ºº - 13ºº.  

w Połajewie – w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Obornickiej 1. Punkt czynny jest przez 2 dni w tygodniu tj. w poniedziałek i wtorek w godz. 9ºº - 13ºº.

Punkt nr 4 został zorganizowany w dwóch lokalizacjach tj. w Drawsku i  w Krzyżu Wlkp.:
w Drawsku – w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Powstańców Wlkp. 121.  Punkt czynny jest przez
2 dni w tygodniu tj. we wtorek i czwartek w godz. 9ºº - 13ºº.

w Krzyżu Wlkp. – w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. przy ul. Wojska Polskiego 7, a od listopada br. punkt mieści się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Wojska Polskiego 11. Punkt czynny jest przez 2 dni w tygodniu tj. w poniedziałek i piątek w godz. 9ºº - 15ºº.

Punkt nr 3 i 4 obsługiwany jest przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, tj. przez Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Amałowicza –Tatara 7.  

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkty nie są czynne.

Zgodnie z ustawą, nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przesądowym) mogą otrzymać:
    osoby,  które nie ukończyły 26 roku życia,
    osoby, które ukończyły 65 lat,
    osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
    kombatanci i weterani,
    zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona musi wykazać przez:
    przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
    przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r
o Karcie Dużej Rodziny,
    przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
    przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
    przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość (w przypadku osoby uprawnionej w wieku do 26 lat lub powyżej 65),
    złożenie oświadczenia, w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.
Pomoc prawna polega na:

    poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
    wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
    pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
    sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
    prawa pracy,
    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
    prawa cywilnego,
    prawa karnego,
    prawa administracyjnego,
    prawa ubezpieczeń społecznych,
    prawa rodzinnego,
    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie  obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz spraw związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Informujemy, że nieodpłatna pomoc prawna będzie kontynuowana również w 2017 roku według poniższej lokalizacji i harmonogramu

LOKALIZACJA  PUNKTÓW  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ

NA  TERENIE  POWIATU  CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

I  HARMONOGRAM  ICH  FUNKCJONOWANIA  W  2017  ROKU.

                                                                                                                        

 

Punkt

 

Lokalizacja

 

Dni i godziny otwarcia

 

Udzielający

pomocy prawnej

 

Punkt

Nr 1

 

Czarnków

Urząd Miasta

Plac  Wolności 6

 

 

od poniedziałku do piątku

godz.   9°° - 13°°

 

 

Adwokaci,

Radcy prawni

 

Punkt

Nr 2

 

Trzcianka

MDK Hala Sportowo-Widowiskowa

ul. Żeromskiego 28

 

 

od poniedziałku do piątku

godz.   9°° - 13°°

 

 

Adwokaci,

Radcy prawni

 

 

 

 

 

 

Punkt

Nr 3

 

Połajewo

Gminny  Ośrodek  Kultury
 ul. Obornicka 1

 

 

poniedziałek    9°° - 13°°

wtorek              9°° - 13°°

 

 

Organizacja pozarządowa

 

Fundację Honeste Vivere z siedzibą

w Warszawie

 

Wieleń

ul. Jana Pawła II nr 27

 

środa                 9°° - 13°°

czwartek           9°° - 13°°

piątek                9°° - 13°°

 

 

 

 

 

Punkt

Nr 4

 

Krzyż Wlkp.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

ul. Wojska Polskiego 11

 

 

poniedziałek    9°° - 15°°

piątek                9°° - 15°°

 

 

Organizacja pozarządowa

 

Fundację Honeste Vivere z siedzibą

w Warszawie

 

Drawsko

Urząd Gminy

 ul. Powstańców Wlkp. 121 

 

 

wtorek              9°° - 13°°

czwartek           9°° - 13°°